Orígens


Definició de “pep talk” en anglès:

“an enthusiastic talk designed to increase confidence, production, cooperation, etc”

O sigui, “un discurs adreçat a una assemblea, a qualsevol aplec de persones, especialment amb el fi d’enardir-les, d’encoratjar-les, a fer alguna cosa”.

Alhora, es podria traduir, literalment com: “la xerrada del Pep”.

Més enllà d’aquesta pura casualitat gramatical, el discurs de Pep Guardiola, s’ha caracteritzat aquests últims anys per sobrepassar les fronteres purament esportives.

La popularitat del personatge, la seva dimensió gairebé messiànica, les seves habilitats comunicadores i tota la mitologia que l’envolta, el converteixen en material base perfecte per la creació d’un text teatral.

Tot i estar basada en personatges i fets reals, Pep Talk és una ficció. La conferència del personatge té com a punt de partida una realitat que ja coneixem i que deriva cap a un relat teatral.


Definición de “pep talk” en inglés: “an enthusiastic talk designed to increase confidence, production, cooperation, etc”

O sea, “un discurso dirigido a una asamblea, a cualquier grupo de personas, especialmente con el fin de enardecer los ánimos, de inspirarlos o arengarlos a hacer alguna cosa”.

Al mismo tiempo, se podría traducir, literalmente como: “la charla de Pep”.

Más allá de esta pura casualidad gramatical, el discurso de Pep Guardiola, se ha caracterizado estos últimos años por sobrepasar las fronteras puramente deportivas.

La popularidad del personaje, su dimensión casi mesiánica, sus habilidades comunicadoras y toda la mitología que le rodea, le convierten en un material base perfecto para la creación de un texto teatral.

Aunque esté basada en personajes y hechos reales, Pep Talk es una ficción. La conferencia del personaje tiene como punto de partida una realidad que ya conocemos y que deriva hacia un relato teatral.


Definition of a  “pep talk”:
“an enthusiastic talk designed to increase confidence, production, cooperation, etc”

It could also mean: “a talk by Pep”.

Besides this grammatical coincidence, Pep Guardiola’s speech has been notable for surpassing the mere borders of sport.

The popularity of the character, his almost messianic dimension, his communication abilities and all the mythology that surrounds him, turn him into perfect raw material to create a theatrical text.

Even though this text is based on real events and characters, Pep Talk is fiction. The conference that the character gives emerges from a reality that is already known by all the Catalan and Spanish soccer fans. This reality then grows into a fictional tale.